Chcąc przekazać testament do badań należy dostarczyć biegłemu: testament kwestionowany (oryginał lub w przypadku jego braku fotokopia lub kserokopia) oraz bezsporny materiał porównawczy pochodzący od testatora (np. notatki, umowy, kartki okolicznościowe, podpis na dowodzie osobistym etc). Celem pomocy w ustaleniu właściwego materiału porównawczego oraz formy przekazania dokumentów, zapraszam do kontaktu telefonicznego z biegłym.

Kodeks cywilny dopuszcza możliwość sporządzenia testamentu na kilka sposobów, mianowicie: testament własnoręczny (art. 949 k.c.), notarialny (art. 950 k.c.); allograficzny (art. 951 k.c.); podróżny (art. 952 k.c.) oraz ustny (art. 953 k.c.). Jak mogłoby się wydawać, najprostszą, bo nie wymagającą wychodzenia z domu, ani ponoszenia żadnych dodatkowych opłat jest forma własnoręczna (testament własnoręczny – hollograficzny). Zgodnie z art. Art. 949 § 1 kodeksu cywilnego spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, opatrzy datą oraz podpisze. Jednakże z testamentem tym wiąże się obawa jego sfałszowania. Do najczęstszych form, niezgodnych z prawem „ingerencji” w testament należy jego podrobienie lub przerobienie. Podrobienie to sytuacja w której dokument zostaje sporządzony przez inną osobę, niż ta, która figuruje na dokumencie. Przerobienie z kolei to spowodowanie zmian w oryginalnej treści testamentum (najczęściej ulega zmianie data – antydatowanie lub dopisanie treści dokumentu). Jeżeli pojawi się wątpliwość co do testamentu, to można go zbadać jeszcze przed postępowaniem o stwierdzenie nabycia spadku lub przed postępowaniem o uchylenie lub zmianę tego postanowienia.

Należy jednak pamiętać, że na nieważność testamentu z powodu jego sfałszowania, nie można powoływać się po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie dziesięciu lat od otwarcia spadku. Ustawodawca starał się chronić testament za pomocą sankcji cywilnych i karnych. Zgodnie z art. 928 § 1 pkt. 3 k.c., spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Spadkodawca taki zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Ponieważ testament traktowany jest jako dokument, za jego sfałszowanie grozi również odpowiedzialność karna. Zgodnie z art. 270 § 1 kodeksu karnego, kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Karalne jest również przygotowanie do tego przestępstwa, za co grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.